Başkanlığımızın Görevleri

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
EĞİTİM VE YAYIN DAİRESİ BAŞKANLIĞININ
GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
 
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Aile ve Sosyal Politikalar Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.
 
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 14/B ve 28 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönergenin uygulanmasında;
a) Bakan         : Aile ve Sosyal Politikalar Bakanını,
b) Bakanlık    : Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını,
            c) Bağlı Birim: Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı bünyesinde oluşturulan birimleri
            ç)Bağlı Birim Yöneticisi: Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı bünyesinde oluşturulan birimlerin yöneticilerini,
            d) Daire Başkanı    : Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanını,
e) Daire Başkanlığı: Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığını,
f) Şube Müdürü     : Eğitim ve Yayın Daire Başkanlığı Şube Müdürlerini,
ifade eder.
 
 
İKİNCİ BÖLÜM
  Görev, Yetki ve Sorumluluklar
 
Daire Başkanlığının görevleri
MADDE 5- (1) Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Bakanlık personelinin yetiştirilmesi, eğitilmesi ve bilgi düzeylerinin yükseltilmesi için eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek, eğitim faaliyetlerini planlamak, geliştirmek ve uygulamak; hizmet içi eğitim programları hazırlamak ve yürütülmesini sağlamak.
b) Bakanlığın görev alanına ilişkin konularda kamuoyuna yönelik eğitici, aydınlatıcı ve bilinçlendirici faaliyetler yürütmek, bu konuda ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel sektörle işbirliği yapmak.
c) Bakanlığın iletişim stratejisini hazırlamak, uygulamak ve uygulanmasını izleyerek değerlendirmek.
ç) Bakanlık faaliyetlerinin basılı ve görsel yayınlarla tanıtımını yapmak.
d) Bakanlığın görev alanına giren konularda, toplumsal dayanışmayı güçlendirici kitlesel kampanyalar ve etkinlikler düzenlemek, teşvik etmek ve katkı sağlamak.
e) Bakanlığın görev alanına giren konularda görsel, işitsel ve yazılı dokümanların basım ve yayımını yapmak veya yaptırmak, bu alandaki çalışmaları teşvik etmek ve desteklemek.
f) Bakanlığın görev alanıyla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi toplamak, değerlendirmek, yayımlamak, film, slayt, fotoğraf ve benzeri belgeleri hazırlamak veya hazırlatmak, bu konulara ilişkin arşiv, dokümantasyon ve kütüphane hizmetlerini yürütmek.
g) Bakanlığın görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kongre, seminer, şura ve benzeri etkinlikler düzenlemek.
ğ) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
 
Daire Başkanının görev yetki ve sorumlulukları
MADDE 6- (1) Başkanın görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:
a) Bakanlığın amaç ve hedefleri doğrultusunda, mevzuatın Başkanlığa verdiği görevleri, yürürlükte olan mevzuat hükümleri, emir, çalışma plan ve programlarına uygun olarak yürütmek ve yürütülmesini sağlamak.
b) Başkanlığın görevleriyle ilgili politika ve stratejilerini belirlemek.
c) Bakanlığın genel politikalarına paralel plan ve programlar yaparak, uygulanması için gerekli kaynakların bulunmasını sağlamak.
ç) Başkanlığın görev alanında yenilik ve değişimi gerektiren konularda projelerin hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak.
d) Başkanlık hizmetlerinin yürütülmesinde, Bakanlığın diğer birimleri ve Bakanlık dışındaki kurum ve kuruluşlarla koordinasyon ve işbirliğinin sağlamak.
e) Kaynakların etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, israfın önlenmesine yönelik gerekli tedbirleri almak.
f) Personelin etkin ve verimli çalışmasını sağlamak amacıyla, her türlü yapısal tedbiri almak, mesleki bilgi ve becerileri geliştirecek çalışmalar yapmak.
g) Başkanlık birimleri arasında görev dağılımını belirlemek, işbirliği ve koordinasyon sağlamak, gerektiğinde yeni yöntem ve planları belirleyerek uygulamak.
ğ) Başkanlığa bağlı birimlerdeki iş ve hizmetleri, izlemek ve değerlendirmek.
h) Başkanlık çalışmalarının, koordineli yürütülmesi için diğer birim yöneticileri ile iletişim kurmak ve işbirliği yapmak, sorunların çözümü ve iyileştirme önerilerini üst makamlara sunmak.
ı) Başkanlığa ait bütçe yönetimini gerçekleştirmek.
i) Bakanlık yayınlarının kurumsal kimliğe uygunluğunu kontrol etmek.
j) Üst yöneticilerince verilen diğer görevleri yerine getirmek.
 
Şube müdürlerinin görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 7- (1) Şube müdürlerinin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:
a) Görevlerini, kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, emir ve çalışma programlarına uygun olarak yürütmek.
b) Planlama koordinasyon ve yönetim işlerinde Daire Başkanına yardımcı olmak, öneriler sunmak ve çalışma şartları ile diğer faaliyetlerde meydana gelen değişikliklerle ilgili bilgi vermek.
c) Hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilebilmesi amacıyla, Daire Başkanlığının diğer birimleri ile Bakanlık dışındaki kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
ç) Birimin politika ve stratejilerinin alt kademelere en doğru biçimde aktarılmasını ve buna uygun hareket edilmesini sağlamak.
d) Hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülmesine yönelik, yeni yol ve yöntemler araştırmak.
e) Personelin iş ve işlemlerini değerlendirmek ve denetlemek; verim düşüklüğü varsa bunun sebeplerini araştırmak ve gerekli tedbirleri almak.
f) Bakanlık Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesine göre yetkili kılındığı yazıları, Daire Başkanı adına imzalamak; yetkisinde bulunan konularda gerek görmesi hâlinde diğer Birim Yöneticilerine hangi konularda ve hangi alanlardaki işlerin imza yetkisini devrettiğini yazılı olarak bildirmek.
g) Birim stratejileri konusunda uygun göreceği zamanlarda yönetim, plan, prensip ve politika tespiti amacıyla Birim çalışanları ile toplantı yapmak.
ğ) Birim hizmetlerinde ekip çalışması ruhunun yerleşmesini sağlamak.
h) Birimin görev alanı ile ilgili, birim imkânları ile diğer bakanlık ve dış imkânları birleştirerek projelerin uygulanmasını sağlamak.
ı) Hizmetler ile ilgili geliştirilen çeşitli teknolojik usul ve yöntemlerin Birim açısından değerlendirmesini yapmak ve uygulanması için gerekli tedbirleri almak.
i) Yapılan işlerin belirli aralıklarla değerlendirilmesi, mevcut yapının işlevselliğinin gözden geçirilmesi, görevlerin analiz edilerek daha etkin duruma getirilmesi amacıyla değerlendirmeler yapmak ve sistemin kamu yararı ve hizmet gereklerini karşılar hâle gelmesini sağlamak.
j) Kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak, israfın önlenmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınmasında idareye yardımcı olmak.
k) Daire Başkanlığı, e-posta adresinden kendi adresine yönlendirilen,  e-postaların günlük kontrolünü ve takibini yapmak.
l) Gerektiğinde Daire Başkanlığına vekalet etmek.
         m) Daire Başkanı tarafından verilen benzer görevleri yapmak.
         (2) Şube müdürleri, personelinin iş ve işlemlerinden Daire Başkanına karşı sorumludur.
 
Bağlı birim yöneticisinin görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 8- (1) Birim yöneticisinin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.
a) Görevlerini; kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, emir ve çalışma programlarına uygun olarak yürütmek.
b) Planlama koordinasyon ve yönetim işlerinde Daire Başkanına yardımcı olmak, öneriler sunmak ve çalışma şartları ile diğer faaliyetlerde meydana gelen değişikliklerle ilgili bilgi vermek.
c) Hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilebilmesi amacıyla, Daire Başkanlığının diğer birimleri ile Bakanlık dışındaki kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.
ç) Birimin politika ve stratejilerinin, alt kademelere en doğru biçimde aktarılmasını ve buna uygun hareket edilmesini sağlamak.
d) Hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülmesine yönelik yeni yol ve yöntemler araştırmak.
e) Personelin iş ve işlemlerini değerlendirmek ve denetlemek; verim düşüklüğü varsa bunun sebeplerini araştırmak ve gerekli tedbirleri almak.
f) Bakanlık Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesine göre yetkili kılındığı yazıları Daire Başkanı adına imzalamak; yetkisinde bulunan konularda gerek görmesi hâlinde diğer Birim Yöneticilerine hangi konularda ve hangi alanlardaki işlerin imza yetkisini devrettiğini yazılı olarak bildirmek.
g) Birim stratejileri konusunda uygun göreceği zamanlarda yönetim, plan, prensip ve politika tespiti amacıyla Birim çalışanları ile toplantı yapmak.
ğ) Birim hizmetlerinde ekip çalışması ruhunun yerleşmesini sağlamak.
h) Birimin görev alanı ile ilgili birim imkânları ile diğer bakanlık ve dış imkânları birleştirerek projelerin uygulanmasını sağlamak.
ı) Hizmetler ile ilgili geliştirilen çeşitli teknolojik usul ve yöntemlerin Birim açısından değerlendirmesini yapmak ve uygulanması için gerekli tedbirleri almak.
i) Yapılan işlerin belirli aralıklarla değerlendirilmesi, mevcut yapının işlevselliğinin gözden geçirilmesi, görevlerin analiz edilerek daha etkin duruma getirilmesi amacıyla değerlendirmeler yapmak ve sistemin kamu yararı ve hizmet gereklerini karşılar hâle gelmesini sağlamak.
j) Kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak, israfın önlenmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınmasında idareye yardımcı olmak.
k) Daire Başkanlığı, e- posta adresinden kendi adresine yönlendirilen,  e-postaların günlük kontrolünü ve takibini yapmak.
l) Gerektiğinde Daire Başkanlığına vekalet etmek.
m) Daire Başkanı tarafından verilen benzer görevleri yapmak.
(2) Birim yöneticisi, birim personelinin iş ve işlemlerinden Daire Başkanına karşı sorumludur.
 
Diğer personelin görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 9- (1) Diğer personelin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:
a) Kadro unvanlarının gereği olan hizmetleri yapmak.
b) Başkanlığın görev alanına giren hizmetleri yürürlükte bulunan mevzuata uygun olarak yerine getirmek.
c) Çalışma alanı ile ilgili gerektiğinde aylık, yıllık raporları hazırlamak ve amirine sunmak.
ç) Amirlerince verilen benzeri görevleri yapmak.
 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bağlı Birimler ve Görevleri
 
Bağlı birimler
MADDE 10— (1) Daire Başkanlığına bağlı birimler şunlardır:
a) Eğitim Planlama ve Uygulama Birimi.
b) Yayın ve Dokümantasyon Birimi.
c) Tanıtım, Değerlendirme ve Kurumsal İletişim Birimi.
ç) Yönetim Hizmetleri Birimi.
 
Eğitim Planlama ve Uygulama Biriminin görevleri
MADDE 11-(1) Eğitim Planlama ve Uygulama Biriminin görevleri şunlardır:
a) Eğitim Kuruluna sunulmak üzere, Bakanlığa bağlı birimlerle işbirliği yaparak Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatının hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek ve eğitim planlamasını yapmak, eğitim programlarını hazırlamak ve uygulamak.
b) Hazırlanan eğitim planı doğrultusunda merkez ve taşra teşkilatına yönelik hizmet içi eğitim programları düzenlemek, uygulamak ve tüm eğitim kayıtlarını tutmak.
c) Uygulanan eğitimlerin sonuçlarını değerlendirmek.
ç) Bakanlık personelinin diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen seminer, kurs vb. eğitim programlarına katılımlarının sağlanmasına yönelik iş ve işlemleri yürütmek.
d) Bakanlığın görev alanına ilişkin konularda; Tanıtım, Değerlendirme ve Kurumsal İletişim Birimi ile koordineli çalışarak, kamuoyuna yönelik eğitici, aydınlatıcı ve bilinçlendirici faaliyetler yürütmek, bu konuda ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel sektörle işbirliği yapmak.
e) Eğitim Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.
f) Bakanlık taşra teşkilatının, gerçekleştirmiş olduğu eğitim programlarına ilişkin, göndermiş oldukları evrakı inceleyip, takibini yapmak ve kayıt altına almak, gerektiğinde rehberlik etmek. 
g) Bakanlığın hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla, gerekli durumlarda, Bakanlık ilgili birimleri ile işbirliği içinde, bağlı kuruluşların personeline -memur/hizmet alımı- meslek grubu ve kuruluş tipi göz önünde tutularak “eğitim içeriği” oluşturmak ve basılması için Yayın İşleri Birimi ile koordineli çalışmak, oluşturulan eğitim içeriklerini her yıl güncellemek.
      ğ)Yurt içi ve yurt dışında bulunan üniversiteler, öğretim görevlileri, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin  Bakanlığımıza  bağlı kuruluşlara yönelik bilimsel çalışma, araştırma, uygulama vb. taleplerine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi.
      h)Bakanlığın Hizmet alanlarıyla ilgili Eğitim veren Üniversitelere gerektiğinde eğitici desteği sağlamak.
 
Yayın ve Dokümantasyon Biriminin görevleri
MADDE-12 (1) Yayın ve Dokümantasyon Biriminin görevleri şunlardır:
 a) Bakanlığın görev alanına giren konularda görsel, işitsel ve yazılı dokümanların basım ve yayımını yapmak veya yaptırmak, bu alandaki çalışmaları teşvik etmek, desteklemek ve gerçekleştirmek,
b) Bakanlığın görev alanıyla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi toplamak, değerlendirmek, yayımlamak, film, slâyt, fotoğraf ve benzeri belgeleri hazırlamak veya hazırlatmak, bu konulara ilişkin arşiv, dokümantasyon ve kütüphane hizmetlerini yürütmek.
c) Bakanlıkça düzenlenen eğitim, seminer, kurs, sempozyum gibi faaliyetlere ilişkin dokümanları derlemek, yayın haline getirmek, basım ve dağıtımını gerçekleştirmek.
ç) Bakanlığımızın faaliyet alanına ilişkin konuların, deneyimlerin, araştırmaların ve örneklerin kamuoyu, ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile paylaşılması amacıyla kurumsal süreli yayın faaliyeti yürütmek.
d) Bakanlığın görev alanıyla ilgili konularda yayınlanacak materyaller konusunda kamu, sivil toplum ve özel sektör kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.
e) Bakanlığa bağlı kuruluşlardan gelen yayın taleplerini incelemek ve değerlendirmek.
f) Bakanlığın yıllık yayın planı ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
g) Yayın Kurulu ile ilgili çalışmaları yürütmek.
ğ) Aile ve sosyal politika alanına ilişkin bilimsel nitelikli yayın yapmak, ilgili kurum ve kuruluşların yayınlarını takip etmek ve bu amaçla yapılacak yayınları desteklemek.
h) Kütüphane veya dokümantasyon merkezi/yayın ve materyallerin ilgili araştırmacı, özel ve sivil toplum kuruluşlarının kullanımına sunulması amacıyla sistem oluşturmak.
ı) Aile ve Sosyal Politikalar uzman yardımcılarının uzmanlık tezlerinin yayınlanmasını sağlamak.
i) Daire Başkanlığı tarafından verilen benzeri görevleri yerine getirmek.
        
Tanıtım, Değerlendirme ve Kurumsal İletişim Biriminin görevleri
MADDE-13 (1) Tanıtım, Değerlendirme ve Kurumsal İletişim Biriminin görevleri şunlardır:
a) Bakanlığın iletişim stratejisini hazırlamak, uygulamak ve uygulanmasını izleyerek değerlendirmek.  
b) Bakanlığın faaliyetlerini, projelerini sunduğu hizmetleri kamu oyuna duyurmak,
c) Bakanlığın görev alanına giren konularda, toplumsal dayanışmayı güçlendirici kitlesel kampanyalar ve etkinlikler düzenlemek, teşvik etmek ve katkı sağlamak.
ç) Düzenlenecek eğitim programları, projeler ve etkinliklerle ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları yerel yönetimler, uluslar arası kuruluşlar, üniversiteler ve sponsor firmalarla işbirliği yapmak,
d) Hizmetlerin düzenlenmesine ve geliştirilmesine ilişkin mevzuat hazırlama sürecini koordine etmek.
 
Yönetim Hizmetleri Biriminin görevleri
 MADDE 14- (1) Yönetim Hizmetleri Biriminin görevleri şunlardır:
a) Daire Başkanlığı personelinin özlük işleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
b) Daire Başkanlığının bütçe ve mali konuları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
c) Daire Başkanlığının her türlü dayanıklı taşınırlarını ve tüketim malzemelerini temin etmek, kayıtlarını tutmak, bakım ve onarımını yaptırmak.
ç) Daire Başkanlığının evrak ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
d) Bilgi sistemi ve istatistik işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.
            e)Daire Başkanlığının sivil savunma ve güvenlik hizmetlerini yürütmek.
 
Bağlı birim yöneticilerince yürütülecek ortak görevler
MADDE 15- (1) Bağlı Birim Yöneticilerince yürütülecek ortak görevler şunlardır:
a) Çalışmalarını, Bakanlığın misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerine uygun olarak yürütmek.
b) Çalışanların faaliyetlerini koordine etmek, işlerin zamanında, etkin, verimli ve kaliteli gerçekleşmesini sağlamak.
c) Birimin iş ve işlemlerinin etik kurallara uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
ç) Riskleri öngörerek alanı ile ilgili önleyici tedbirlerin alınmasını sağlamak.
e) İç denetim, teftiş ve kalite yönetim sistemi, iç tetkik sonuçlarından ortaya çıkan düzeltici ve önleyici işlemleri başlatmak ve takip etmek.
f) İş ve işlemlerin yönetim bilişim sistemi üzerinden yürütülmesini sağlamak, görev alanı ile ilgili sayısal verileri derlemek, değerlendirmek ve uygulamanın geliştirilmesine yönelik sonuçlar çıkarmak.
g) Görev alanıyla ilgili olarak yönlendirilen soru önergelerine cevap hazırlayarak ilgili daireye iletmek,
ğ) Görev alanı ile ilgili gerçekleştirilen faaliyetleri raporlamak ve ilgili daireye iletmek.
h) Görev alanıyla ilgili olarak stratejik plan ve bütçe hazırlama çalışmalarına katkı sağlamak.
ı) Görev alanları ile ilgili mevzuat çalışmalarını yürütmek.
i) Görev alanı ile ilgili protokol ve işbirliği sözleşmelerinin, hazırlık çalışmalarına katılmak, yürütmek, kayıtlarını tutmak, işlerliğini takip etmek.
 
Kurullar ve komisyonlar
MADDE 16- (1) Eğitim ve yayın hizmetlerine yönelik oluşturulacak kurul ve komisyonların kurulması, çalışma usul ve esasları ile üyelerine ilişkin hususlar Bakanlık Makamı onayı ile belirlenir.
 
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
 
Yöneticinin sorumlulukları
MADDE 17 - (1) Bu Yönergede yer almayan ya da açıklık bulunmayan konularda genel hükümleri de dikkate alarak karar vermeye, uygulamayı düzenlemeye ve yönlendirmeye Daire Başkanı yetkilidir.
(2) Daire Başkanı, Başkanlık çalışanlarının görev dağılımının yapılmasında, görev yerlerinin değiştirilmesinde yetkilidir.
(3) Daire Başkanlığının her kademedeki yöneticileri, yapmakla yükümlü bulundukları hizmet ve görevleri Daire Başkanının emir ve direktifleri yönünde, mevzuata, plan ve programlara, etik kurallara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üst yönetici kademeye karşı sorumludurlar.
 
Yetki devri
MADDE 18 - (1) Daire Başkanı ve diğer yöneticiler, sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Ancak, yetki devri yetki devredenin sorumluluğunu kaldırmaz.
 
Yürürlük
MADDE 19 - (1) Bu Yönerge onay tarihinde yürürlüğe girer.
 
Yürütme
MADDE 20 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.