Birimlerimiz

Görsel Yayınlar ve Uzaktan Eğitim Birimi

Görsel Yayınlar ve Uzaktan Eğitim Biriminin görevleri

MADDE 18 (1) Görsel Yayınlar ve Uzaktan Eğitim Biriminin görevleri şunlardır:

a) Bakanlık Web TV yayını ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,

b) Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca sunulan Uzaktan Eğitim hizmeti ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

c) Bakanlığın görev alanına ilişkin konularda; Eğitim Planlama ve Uygulama Birimi , Yayın ve Dokümantasyon Birimi ile koordineli çalışarak, kamuoyuna yönelik eğitici, aydınlatıcı ve bilinçlendirici faaliyetler yayınlamak, bu konuda ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel sektörle işbirliği yapmak,

ç) Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Yayın ve Dokümantasyon Birimi

Yayın ve Dokümantasyon Biriminin görevleri

MADDE-12 (1) Yayın ve Dokümantasyon Biriminin görevleri şunlardır:

 a) Bakanlığın görev alanına giren konularda görsel, işitsel ve yazılı dokümanların basım ve yayımını yapmak veya yaptırmak, bu alandaki çalışmaları teşvik etmek, desteklemek ve gerçekleştirmek,

b) Bakanlığın görev alanıyla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi toplamak, değerlendirmek, yayımlamak, film, slâyt, fotoğraf ve benzeri belgeleri hazırlamak veya hazırlatmak, bu konulara ilişkin arşiv, dokümantasyon ve kütüphane hizmetlerini yürütmek.

c) Bakanlıkça düzenlenen eğitim, seminer, kurs, sempozyum gibi faaliyetlere ilişkin dokümanları derlemek, yayın haline getirmek, basım ve dağıtımını gerçekleştirmek.

ç) Bakanlığımızın faaliyet alanına ilişkin konuların, deneyimlerin, araştırmaların ve örneklerin kamuoyu, ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile paylaşılması amacıyla kurumsal süreli yayın faaliyeti yürütmek.

d) Bakanlığın görev alanıyla ilgili konularda yayınlanacak materyaller konusunda kamu, sivil toplum ve özel sektör kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.

e) Bakanlığa bağlı kuruluşlardan gelen yayın taleplerini incelemek ve değerlendirmek.

f) Bakanlığın yıllık yayın planı ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

g) Yayın Kurulu ile ilgili çalışmaları yürütmek.

ğ) Aile ve sosyal politika alanına ilişkin bilimsel nitelikli yayın yapmak, ilgili kurum ve kuruluşların yayınlarını takip etmek ve bu amaçla yapılacak yayınları desteklemek.

h) Kütüphane veya dokümantasyon merkezi/yayın ve materyallerin ilgili araştırmacı, özel ve sivil toplum kuruluşlarının kullanımına sunulması amacıyla sistem oluşturmak.

ı) Aile ve Sosyal Politikalar uzman yardımcılarının uzmanlık tezlerinin yayınlanmasını sağlamak.

i) Daire Başkanlığı tarafından verilen benzeri görevleri yerine getirmek.

Eğitim Planlama ve Uygulama Birimi

Eğitim Planlama ve Uygulama Biriminin görevleri

MADDE 11-(1) Eğitim Planlama ve Uygulama Biriminin görevleri şunlardır:

a) Eğitim Kuruluna sunulmak üzere, Bakanlığa bağlı birimlerle işbirliği yaparak Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatının hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek ve eğitim planlamasını yapmak, eğitim programlarını hazırlamak ve uygulamak.

b) Hazırlanan eğitim planı doğrultusunda merkez ve taşra teşkilatına yönelik hizmet içi eğitim programları düzenlemek, uygulamak ve tüm eğitim kayıtlarını tutmak.

c) Uygulanan eğitimlerin sonuçlarını değerlendirmek.

ç) Bakanlık personelinin diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen seminer, kurs vb. eğitim programlarına katılımlarının sağlanmasına yönelik iş ve işlemleri yürütmek.

d) Bakanlığın görev alanına ilişkin konularda; Tanıtım, Değerlendirme ve Kurumsal İletişim Birimi ile koordineli çalışarak, kamuoyuna yönelik eğitici, aydınlatıcı ve bilinçlendirici faaliyetler yürütmek, bu konuda ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel sektörle işbirliği yapmak.

e) Eğitim Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.

f) Bakanlık taşra teşkilatının, gerçekleştirmiş olduğu eğitim programlarına ilişkin, göndermiş oldukları evrakı inceleyip, takibini yapmak ve kayıt altına almak, gerektiğinde rehberlik etmek. 

g) Bakanlığın hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla, gerekli durumlarda, Bakanlık ilgili birimleri ile işbirliği içinde, bağlı kuruluşların personeline -memur/hizmet alımı- meslek grubu ve kuruluş tipi göz önünde tutularak “eğitim içeriği” oluşturmak ve basılması için Yayın İşleri Birimi ile koordineli çalışmak, oluşturulan eğitim içeriklerini her yıl güncellemek.

ğ)Yurt içi ve yurt dışında bulunan üniversiteler, öğretim görevlileri, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin  Bakanlığımıza  bağlı kuruluşlara yönelik bilimsel çalışma, araştırma, uygulama vb. taleplerine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi.

h)Bakanlığın Hizmet alanlarıyla ilgili Eğitim veren Üniversitelere gerektiğinde eğitici desteği sağlamak.

Yönetim Hizmetleri Birimi

Yönetim Hizmetleri Biriminin görevleri

 MADDE 14- (1) Yönetim Hizmetleri Biriminin görevleri şunlardır:

a) Daire Başkanlığı personelinin özlük işleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

b) Daire Başkanlığının bütçe ve mali konuları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

c) Daire Başkanlığının her türlü dayanıklı taşınırlarını ve tüketim malzemelerini temin etmek, kayıtlarını tutmak,   bakım ve onarımını yaptırmak.

ç) Daire Başkanlığının evrak ve arşiv hizmetlerini yürütmek.

d) Bilgi sistemi ve istatistik işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.

e)Daire Başkanlığının sivil savunma ve güvenlik hizmetlerini yürütmek