Eğitim Modülü

Eğitim Modülü Bilgi Notu

1.Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 81.Maddesine göre; Bakanlığımız personeli ile Bakanlığın görev alanındaki hizmetleri yerine getirecek diğer kurum ve kuruluş personelinin yetiştirilmesi, eğitilmesi ve bilgi düzeylerinin yükseltilmesi için gerekli programların planlanması, geliştirilmesi ve uygulanması; hizmet içi eğitim programların hazırlanması ve yürütülmesinin sağlanması görevleri Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca (Bundan sonra EYDB olarak anılacaktır) gerçekleştirilecektir.

Bu doğrultuda, merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personele yönelik merkezden koordine edilen hizmet içi eğitimler Başkanlığımızca yürütülmekte olup süreçler "Hizmet İçi Eğitim Modülü" üzerinden takip edilmektedir.

 Modül kullanım yetkisi verilen kullanıcıların il müdürlüğü/birim adına aşağıdaki işlemleri modül üzerinden gerçekleştirmeye devam edeceklerdir:

 

-EYDB Eğitimleri: EYDB koordinesinde ve ilgili merkez birimi işbirliğinde planlanan eğitimler modül üzerinden duyurulacaktır. Planlama sürecinde eğitim programına ilişkin genel bilgiler bütün bakanlık personeli, katılımcılar ve yetkili kullanıcılar tarafından modül üzerinden takip edilebilecektir.

 -İl/Birim modül yetkilileri; eğitime katılması önerilen uygun nitelikteki katılımcıları belirlenen tarih aralıklarında modüle kaydedecektir. (Katılımcılar; eğitimin ilgili olduğu kuruluş müdürlüğünün önerileri ve İl müdürlüğü onayıyla -fiilen o alanda görev yapan personel arasından- seçilir. Yıl içerisinde eğitimlere mükerrer katılımların önlenmesi esastır). EYDB, İl/birim tarafından önerilen isimlerden gerekli nitelikleri taşıyanları onaylayarak planlamaya alacaktır. Uygun nitelikleri taşımayanlar ise iptal edilerek il/birim tarafından yeni isim önerilmesi istenecektir. Bu sürece kadar olan çalışmaların tamamı planlamaya dönük olup makam onayı alınması halinde eğitimin gerçekleşebileceği unutulmamalıdır.

-Mevcut planlama çerçevesinde alınan makam onayı, EYDB tarafından il ve birimlere, il ve birimlerce de katılacak personele duyurulur. Eğitime, makam onayında yer alan listedeki personelin katılımı zorunludur. Yasal mazereti nedeniyle katılamayacak personelin mazeretine ilişkin belgeler EYDB’ye gönderilir ve söz konusu personelin yerine bir başkası katılamaz.

-Makam onayında yer alan katılımcı personelin, planlamalara esas olmak üzere belirlenen tarih aralıklarında "Katılımcı Özel Bilgileri"ni modül üzerinden girmeleri gerekmektedir.

-İl/Birim Eğitimleri: İl/birim tarafından kendi personeline yönelik olarak başlatılan hizmet içi eğitim programına ilişkin her bir sürecin zamanında modüle işlenmesi gerekmektedir.

-Hizmet İçi Eğitim Modülü yetkilisinin görevli oldukları il/birim adına veri girişi yaptıkları, söz konusu verilerle resmi işlemlerin yapıldığı, yetki/şifrenin paylaşılmaması gerektiği ve katılımcı personele ait kişisel bilgilerde gizlilik ilkesine uyulması konularında modül yetkililerine gerekli uyarıların yapılması, il/birim adına yetki kullanacak kişi sayısının aşılmaması gerekmektedir.

-Hizmet içi eğitim modülünün işleyişi hakkındaki soru ve önerilerin Ahmet.yuce1@ailevecalisma.gov.tr /hoztas@ailevecalisma.gov.tr adreslerine bildirilmesi, sistemden kaynaklanan sorunlar ile modül yetkilisi değişiklik taleplerinin Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığına iletilmesi gerekmektedir.